Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2018:1198.

Utkom från trycket den 30 november 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Inledande bestämmelser

1 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till organisationer i syfte att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

SFS 2018:1198

Former för bidrag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1198

2 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas i form av

 1. organisationsbidrag,

 2. verksamhetsbidrag, och

 3. projektbidrag.

SFS 2018:1198

Villkor för bidrag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1198

3 §

Bidrag enligt denna förordning får lämnas till en nationell organisation som

 1. är demokratiskt uppbyggd,

 2. är partipolitiskt obunden, och

 3. bedriver verksamhet utan vinstsyfte.

Bidrag får även lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för flera organisationer.

SFS 2018:1198

4 §

Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

SFS 2018:1198

5 §

Organisationsbidrag får lämnas till en organisation som

 1. har som huvudsakligt syfte att tillvarata svenska konsumenters intressen nationellt eller internationellt

 2. har bedrivit verksamhet i enlighet med ett sådant syfte som avses i 1 under minst två år före ansökan om bidrag,

 3. är rikstäckande, och

 4. har minst 1 000 betalande medlemmar.

Även om villkoret i första stycket 4 inte är uppfyllt får bidrag lämnas till en organisation som är ett samarbetsorgan för flera organisationer, om organisationerna sammanlagt har minst 1 000 betalande medlemmar.

SFS 2018:1198

6 §

Verksamhetsbidrag får lämnas till en organisation vars verksamhet syftar till att stärka svenska konsumenters inflytande eller ställning på marknader i Sverige.

Ett verksamhetsbidrag får även lämnas till en organisation som verkar inom Europeiska unionen eller andra internationella forum och där representerar svenska konsumenter.

Ett verksamhetsbidrag får också lämnas till en organisation som deltar i standardiseringsarbete.

SFS 2020:54

7 §

Projektbidrag får lämnas till en organisation för projekt som har till syfte att ta till vara konsumenters intressen och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Projekten ska vara klart avgränsade och får inte ingå i den sökandes ordinarie verksamhet. Bidrag får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte.

SFS 2018:1198

Beslutande myndighet

8 §

Konsumentverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning efter ansökan.

Bidrag beviljas för högst två år i taget. Beslut om bidrag får förenas med villkor.

SFS 2020:54

Utbetalning

9 §

Konsumentverket får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

SFS 2018:1198

Redovisning

10 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska till Konsumentverket lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Konsumentverket bestämmer för att göra det möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten.

SFS 2018:1198

11 §

Konsumentverket ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, när det är möjligt, en bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

SFS 2018:1198

Återbetalning och återkrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1198

12 §

En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. bidraget har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

 2. bidraget inte har använts för det ändamål det beviljats för,

 3. den inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 10 §, eller

 4. villkor i beslutet om att bevilja bidrag inte har följts.

SFS 2018:1198

upphävd genom SFS2018-1198

13 §

Konsumentverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Konsumentverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

SFS 2018:1198

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1198

14 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 5 och 9 §§ får dock inte överklagas.

SFS 2018:1198

Bemyndigande

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1198

15 §

Konsumentverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2018:1198

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:954

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2018:1198

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

SFS 2020:54

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.