Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1280 Utkom från trycket den 14 december 2007Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer;utfärdad den 6 december 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41. föreskrivs att i 5 a § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärerSenaste lydelse av 5 a § 2004:240. orden "en kronofogdemyndighets" ska bytas ut mot "Kronofogdemyndighetens".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSDag Mattsson(Justitiedepartementet)