Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:494 Utkom från trycket den 16 juni 2008Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222. föreskrivs att 7 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1995:459. Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller information enligt 5 § första stycket.Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt 6 §.Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINMagnus Medin(Justitiedepartementet)