Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:501 Utkom från trycket den 16 juni 2008Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende;utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222. föreskrivs att 6 § lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.6 §6 §Om information enligt 4 och 5 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)