Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 § och 4 kap. 4 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 8 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

3 kap.

3 kap. 6 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3–5 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

4 kap.

4 kap. 4 §

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

SFS 2008:508

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.