Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:508 Utkom från trycket den 16 juni 2008Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222. föreskrivs att 2 kap. 8 §, 3 kap. 6 § och 4 kap. 4 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 §Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.3 kap.6 §6 §Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3–5 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.4 kap.4 §4 §Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINMagnus Medin(Justitiedepartementet)