Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1001 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagsinteckning;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2003:552) om företagsinteckning samt 1, 15, 20, 23 och 25 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om företagshypotek1 §1 § Senaste lydelse 2004:360. Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek.15 §15 §Frågan om ansökan om företagsinteckning ska avslås enligt 4 kap. 11 § 2 lagen (2008:990) om företagshypotek får inskrivningsmyndigheten bedöma på grundval av uppgifterna i förteckningen enligt 14 § första stycket.20 §20 §Akterna i inskrivningsärendena ska förvaras i datum- och nummerordning. En sådan anteckning i en akt som avses i 4 kap. 5 § lagen (2008:990) om företagshypotek ska bestyrkas av den som har gjort anteckningen.23 §23 §Underrättelser enligt 4 kap. 8 och 19 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek ska sändas till mottagaren i rekommenderat brev.25 §25 § Senaste lydelse 2004:385. Inskrivningsbevis och företagsinteckningsbrev ska utfärdas på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om blanketternas utformning.Inteckningsbrev ska innehålla uppgift omdatum och nummer för inteckningsansökan,inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,person- eller organisationsnummer och namn eller firma, ochdet beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökan hänför sig till.Om ett nytt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 § lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det anges i det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)