Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2008:1081 Utkom från trycket den 9 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:552) om företagshypotekSenaste lydelse av förordningens rubrik 2008:1001. dels att 4, 22 och 24–28 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 14 a och 26 a §§, av följande lydelse.4 §4 §Företagsinteckningsregistret ska innehålla de uppgifter som framgår av 7–11 §§.Företagsinteckningsregistret ska även innehålla annan information som har samband med information som enligt 7–11 §§ ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 13–14 a §§.Tilläggsinformationen ska redovisas skild från övriga uppgifter i registret.4 a §4 a §En ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till inskrivningsmyndigheten enligt föreskrifter som inskrivningsmyndigheten får meddela.14 a §14 a §Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret ska redovisas om det företagsinteckningsbrev som svarar mot en inteckning är ett skriftligt företagsinteckningsbrev.22 §22 §Över inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas bevis.Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.
Ansökan avser
Beslut
Bevis
Inteckning 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Utbyte av företagsinteckningsbrev 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Sammanföring 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Nedsättning 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Dödning 
alla 
inskrivningsbevis 
Dödning enligt 13 § lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling 
alla 
inskrivningsbevis 
Rättelse 
alla 
skriftligt företagsinteckningsbrev, elektroniskt företagsinteckningsbrev eller inskrivningsbevis 
Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det inteckningsbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot, ska inteckningsbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas. De inteckningsbrev som ska utfärdas på grund av utbytet ska innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det inteckningsbrev som ska utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla uppgift om både utbytet och sammanföringen.Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev för dödad inteckning inte utfärdas. I stället ska utfärdas inskrivningsbevis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.I annat fall än som avses i andra–femte styckena ska utfärdas ett särskilt bevis på begäran av sökanden.24 §24 §Inskrivningsbevis, skriftliga företagsinteckningsbrev samt underrättelser som avses i 23 § ska skrivas ut med hjälp av automatiserad behandling. Handlingarna undertecknas inte.Särskilt bevis ska utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och ska undertecknas av den som har fattat beslutet.Kan inskrivningsbevis, skriftligt företagsinteckningsbrev eller underrättelse till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det sätt som anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället framställa handlingen i form av ett särskilt bevis. Inteckningsbrev ska därvid utfärdas på sådan blankett som avses i 25 §.Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, ska rättelsen bestyrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek framgår att ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i inteckningsbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.25 §25 § Senaste lydelse 2008:1001. Inskrivningsbevis och skriftliga företagsinteckningsbrev ska utfärdas på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om blanketternas utformning.Skriftliga företagsinteckningsbrev ska innehålla uppgift omdatum och nummer för inteckningsansökan,inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,person- eller organisationsnummer och namn eller firma, ochdet beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfärdande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som inteckningsansökan hänför sig till.Om ett nytt skriftligt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 § lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det anges i det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat sådant brev.Om skriftliga företagsinteckningsbrev som utfärdas enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 9 och 10 §§ förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.26 §26 §Om en inteckning dödas, ska, i förekommande fall, det skriftliga företagsinteckningsbrevet göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten. När ett nytt inteckningsbrev utfärdas efter en inteckningsåtgärd gäller detsamma i fråga om tidigare utfärdade skriftliga inteckningsbrev.26 a §26 a §Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, ska en underrättelse om det beslut genom vilket ärendet har avgjorts sändas till sökanden.27 §27 §Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret lämnas i form av gravationsbevis. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje registerpost. Beviset ska innehålla de uppgifter som redovisas i registerposten samt uppgifter enligt 14 a § och om aktualitetsdatum.Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i företagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten ska det finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress.28 §28 §Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter ominskrivningsverksamheten vid längre driftavbrott i systemet för automatiserad behandling,avgifter för användningen av företagsinteckningsregistret,om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt enligt 26 a § ska kunna fullgöras, ochtillämpningen av denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)