Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:283 Utkom från trycket den 16 april 2009Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutFörslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201. föreskrivs att 2 § lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1991:1191. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLMats Walberg(Finansdepartementet)