Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:608 Utkom från trycket den 9 juni 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 28 maj 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden dels att 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.11 a §11 a §Om en tvist är av särskild betydelse för myndighetens rättstillämpning eller annars är av större vikt, får den avgöras vid ett sammanträde med en avdelning i utökad sammansättning.Ordföranden beslutar om en tvist ska avgöras i utökad sammansättning.12 §12 §Ett sammanträde med en avdelning leds av ordföranden, vice ordföranden eller en avdelningsordförande. Ett sammanträde med en avdelning i utökad sammansättning leds av ordföranden eller vice ordföranden.Övriga ledamöter på en avdelning ska vid ett sammanträde till lika antal företräda konsument- respektive näringsidkarintressen.Parterna får inte närvara vid sammanträdet.16 §16 §En avdelning är beslutför när en ordförande och fyra andra ledamöter är närvarande. En avdelning är också beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra ledamöter ska delta.En avdelning i utökad sammansättning är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, två avdelningsordförande och fyra andra ledamöter är närvarande.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)