Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1087 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123). att det i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, av följande lydelse.2 kap.4 a §4 a §Bestämmelserna om påföljd vid utebliven information i 8 § tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvitt avserskyldigheten enligt 6 § första stycket 1 att ge information om adress i andra fall än dem där förskottsbetalning krävs,skyldigheten enligt 6 § tredje stycket att ange namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och dennes relation till näringsidkaren ochskyldigheten enligt 7 § andra stycket 2 att ge information om adress, telefonnummer eller e-postadress.Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)