Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1088 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare;utfärdad den 12 november 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123). att det i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.6 §6 §Lagen tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)