Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:26 Utkom från trycket den 9 februari 2010Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt;utfärdad den 28 januari 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176. föreskrivs att 11 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 1987:472. Den gode mannen ska på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för auktionen. Avser auktionen en jordbruksfastighet, ska den gode mannen vid auktionen upplysa om reglerna i jordförvärvslagen (1979:230).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)