Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:514 Utkom från trycket den 15 juni 2010Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;utfärdad den 3 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295. föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2002:1132. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagageEGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändrad genom EGT L 140, 30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889)., lagen (2010:510) om lufttransporter, järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)