Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:693 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende;utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG av den 26 oktober 1994 om skydd för köparna vad avser vissa aspekter i avtal om nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (EGT L 280, 29.10.1994, s. 83, Celex 31994L0047). att 4 § lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2000:127. Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska innehållauppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga status,uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och rättsliga status, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten ska kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa villkor har uppfyllts,en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den är belägen,en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar som konsumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,uppgift om principerna för hur underhåll, reparation, administration och förvaltning sköts,uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad konsumenten ska betala för att använda gemensamma anläggningar och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten ska vända sig till för att få delta i systemet,uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva återgång av avtalet,uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt 12 §, om förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen och om de kostnader som konsumenten enligt 14 § kan bli skyldig att svara för om ångerrätten utnyttjas,uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa kreditavtal vid återgång eller frånträdande av upplåtelse- eller överlåtelseavtalet,uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om skriftliga meddelanden, ochuppgift om var man kan få ytterligare information.I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den skriftliga informationen finns tillgänglig.Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer konsumenten vilket av språken som ska användas. Informationen behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella språken i Europeiska unionen, isländska eller norska.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)