Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:739 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:122, bet. 2009/10:CU19, rskr. 2009/10:365. föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen (1992:830) dels att 34 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 34 § ska utgå.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.2. Den upphävda paragrafen gäller i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)