Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1237 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 4 § lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats ska ha följande lydelse.4 §4 §Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, omett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, samtsakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASK Magnus Medin(Justitiedepartementet)