Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats ska ha följande lydelse.

4 §

Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om
  • 1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, samt
  • 2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1237

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASK Magnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.