Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1847 Utkom från trycket den 17 december 2010Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;utfärdad den 9 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. föreskrivs att 1 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1992:835. Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, ombetalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan har lämnats ut till köparen, ochavtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli ägare av denna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)