Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1852 Utkom från trycket den 17 december 2010Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende;utfärdad den 9 december 2010.Enligt riksdagens beslutBet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. föreskrivs att 17 § lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha följande lydelse.17 §17 §Bestämmelserna i 28–30 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med betalningen enligt upplåtelse- eller överlåtelseavtalet eller då någon del av betalningen ska erläggas med ett belopp som konsumenten har lånat av näringsidkaren eller av någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan den kreditgivaren och näringsidkaren.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)