Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1854 Utkom från trycket den 17 december 2010Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 9 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048). i fråga om distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) dels att 2 kap. 16 § och 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 13 § och 4 kap. 9 a §, av följande lydelse, dels att det närmast före 3 kap. 13 § och 4 kap. 9 a § ska införas nya rubriker av följande lydelse.2 kap.16 §16 §Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av distansavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846).3 kap. Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen13 §13 §I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) tilllämpas 21–25 §§ den lagen i stället för 7–12 §§.4 kap. Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen9 a §9 a §I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) tilllämpas 21–25 §§ den lagen i stället för 5–9 §§.10 §10 §Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av hemförsäljningsavtalet har fått kredit av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)