Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:465 Utkom från trycket den 17 maj 2011Förordning om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten;utfärdad den 5 maj 2011.Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten samt 1–4 och 6–8 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan1 §1 § Senaste lydelse 2003:850. Finansinspektionen ska övervaka att Svenska skeppshypotekskassan i sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för dess verksamhet.Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska skeppshypotekskassans verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på institutets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.2 §2 § Senaste lydelse 1992:1463. Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen får vid särskild undersökning eller på annat sätt.3 §3 § Senaste lydelse 1992:1463. Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller stämma och till sammanträde med Svenska skeppshypotekskassans styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och delta i överläggningarna vid sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen.4 §4 § Senaste lydelse 1995:4. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur Svenska skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om förvaring och inventering av värdehandlingar.6 §6 § Senaste lydelse 1992:1463. Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt som Finansinspektionen bestämmerhålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp- och utlåning,till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen tillsammans med reslutat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet som inspektionen begär.7 §7 § Senaste lydelse 1992:1463. Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har ett sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det är möjligt.8 §8 § Senaste lydelse 1992:1463. Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om Svenska skeppshypotekskassans verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente inte skett.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)