Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:671 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 19 maj 2011.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.4 §4 §Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rörköp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,upplåtelse av fast egendom,hälso- eller sjukvård,advokatverksamhet, ellernågon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som myndigheten har föreskrivit med stöd av 6 §.Trots vad som sägs i första stycket 1 och 2 prövar myndigheten tvister som rörupplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare tid än nio månader i följd, skadestånd enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), ellerersättning för fastighetsmäklares uppdrag.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)