Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:852 Utkom från trycket den 30 juni 2011Lag om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp;utfärdad den 22 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28, rskr. 2010/11:291. föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1987:822) om internationella köp ska ha följande lydelse.1 §1 §Artiklarna 1–88 och 100 i Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med en svensk översättning som en bilaga till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – arabiska, kinesiska, ryska och spanska – finns i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).2 §2 §Lagen tillämpas inte om både säljaren och köparen har sina affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en part har mer än ett affärsställe, ska det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något affärsställe, ska avseende fästas vid partens hemvist.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)