Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:916 Utkom från trycket den 5 juli 2011Förordning om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 22 juni 2011.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (EUT L 33, 3.2.2009, s. 10, Celex 32008L0122). att 4 § förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2011:671. Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rörköp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,upplåtelse av fast egendom,hälso- eller sjukvård,advokatverksamhet, ellernågon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet, enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 6 §.Trots första stycket 1 och 2 prövar myndigheten tvister som röravtal som omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare tid än nio månader i följd,skadestånd enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), ellerersättning för fastighetsmäklares uppdrag.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en sådan upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)