Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:987 Utkom från trycket den 13 september 2011Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek;utfärdad den 25 augusti 2011.Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2003:552) om företagshypotekSenaste lydelse av författningens rubrik 2008:1001. ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2008:1081. Över inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas bevis.Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.
Ansökan avser
Beslut
Bevis
Inteckning 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Utbyte av företagsinteckningsbrev 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Sammanföring 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Nedsättning 
bifall 
skriftligt företagsinteckningsbrev eller elektroniskt företagsinteckningsbrev 
 
övriga 
inskrivningsbevis 
Dödning 
alla 
inskrivningsbevis 
Dödning enligt 20–22 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling 
alla 
inskrivningsbevis 
Rättelse 
alla 
skriftligt företagsinteckningsbrev, elektroniskt företagsinteckningsbrev eller inskrivningsbevis 
Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det inteckningsbrev som den sammanförda inteckningen svarar mot, ska inteckningsbrev på grund av sammanföringen inte utfärdas. De inteckningsbrev som ska utfärdas på grund av utbytet ska innehålla uppgift om både sammanföringen och utbytet.Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed sammanföring, som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det inteckningsbrev som ska utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla uppgift om både utbytet och sammanföringen.Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning av inteckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven, ska inteckningsbrev för dödad inteckning inte utfärdas. I stället ska utfärdas inskrivningsbevis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.I annat fall än som avses i andra-femte styckena ska utfärdas ett särskilt bevis på begäran av sökanden.1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.2. Äldre föreskrifter gäller för en ansökan om dödande av förkommen handling eller inteckning som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)