Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1214 Utkom från trycket den 9 december 2011Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister;utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30. föreskrivs att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister ska ha följande lydelse.Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av december månad 2011.Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)