Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:19 Utkom från trycket den 31 januari 2012Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);utfärdad den 19 januari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90. föreskrivs i fråga om fastighetsmäklarlagen (2011:666) dels att i 5, 12, 29 och 30 §§ ordet ”Fastighetsmäklarnämnden” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Fastighetsmäklarinspektionen” i motsvarande form, dels att 28 § ska ha följande lydelse.28 §28 §Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 §. Inspektionen ska se till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Inspektionen ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)