Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:26 Utkom från trycket den 31 januari 2012Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668);utfärdad den 19 januari 2012.Regeringen föreskriverJfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90. i fråga om fastighetsmäklarförordningen (2011:668) dels att i 1–5, 8–10, 12, 13, 15, 18–20, 22, 26 och 29 §§ ordet ”Fastighetsmäklarnämnden” ska bytas ut mot ”Fastighetsmäklarinspektionen”, dels att 11, 14, 21 och 25 §§ ska ha följande lydelse.11 §11 §Om Fastighetsmäklarinspektionen har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), ska inspektionen anmäla det till allmän åklagare.14 §14 §Om Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en fastighetsmäklare som registrerats enligt 5 § eller meddelat en sådan mäklare varning eller erinran, ska inspektionen sedan beslutet fått laga kraft underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsmedlemsstat.21 §21 §Fastighetsmäklarinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över registrerade fastighetsmäklare (fastighetsmäklarregistret).Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret.Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna förordning.25 §25 §I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett tillsynsärende och beslut om en disciplinär åtgärd antecknas. Även i övrigt får sådana uppgifter antecknas i registret som behövs för Fastighetsmäklarinspektionens prövning av frågor om registrering eller för inspektionens tillsyn över fastighetsmäklare.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)