Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668);

Regeringen föreskriver1 i fråga om fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

dels att i 1–5, 8–10, 12, 13, 15, 18–20, 22, 26 och 29 §§ ordet ”Fastighetsmäklarnämnden” ska bytas ut mot ”Fastighetsmäklarinspektionen”,

dels att 11, 14, 21 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

11 §

Om Fastighetsmäklarinspektionen har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), ska inspektionen anmäla det till allmän åklagare.

14 §

Om Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en fastighetsmäklare som registrerats enligt 5 § eller meddelat en sådan mäklare varning eller erinran, ska inspektionen sedan beslutet fått laga kraft underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsmedlemsstat.

21 §

Fastighetsmäklarinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över registrerade fastighetsmäklare (fastighetsmäklarregistret).
Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret.
Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna förordning.

25 §

I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett tillsynsärende och beslut om en disciplinär åtgärd antecknas. Även i övrigt får sådana uppgifter antecknas i registret som behövs för Fastighetsmäklarinspektionens prövning av frågor om registrering eller för inspektionens tillsyn över fastighetsmäklare.

SFS 2012:26

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90.