Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:68 Utkom från trycket den 21 februari 2012Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);utfärdad den 9 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16, Celex 32002L0065). att 3 kap. 2 och 11 §§ distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.3 kap.2 §2 §Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte distansavtal omfinansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,deltagande i emission eller annan likartad aktivitet och priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, ellerförsäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.11 §11 §Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhandahållits enligt distansavtalet innan ångerrätten utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tillhandahållna tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt avtalet.Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första stycket, om näringsidkarenhar underlåtit att lämna information enligt 3 § första stycket 8 om vad konsumenten kan komma att få betala vid utövande av ångerrätten, ellerutan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av avtalet innan ångerfristen har löpt ut.1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)