Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:76 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet;utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs att 9 a § lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet ska ha följande lydelse.9 a §9 a § Senaste lydelse 1996:250. Ett beslut av länsstyrelsen får överklagas till tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)