Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:615 Utkom från trycket den 16 oktober 2012Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter;utfärdad den 4 oktober 2012.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048), ändrat genom kommissionens direktiv 2011/90/EU (EUT L 296, 15.11.2011, s. 35, Celex 32011L0090). att 3 § förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter ska ha följande lydelse.3 §3 §Vid beräkningen av den effektiva räntan ska det antas att kreditavtalet gäller under den tid som har avtalats och att avtalsparterna fullgör sina skyldigheter enligt de villkor och vid de tidpunkter som anges i kreditavtalet.Om kreditavtalet innehåller villkor som tillåter ändringar av krediträntan eller avgifter, som inte kan förutses när den effektiva räntan beräknas, ska krediträntan och avgifterna antas vara fasta och gälla tills kreditavtalet löper ut.Härutöver ska de antaganden beaktas som anges i del II av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG, ändrat genom kommissionens direktiv 2011/90/EU. Vid beaktandet av antagandena avses med kontokredit endast en kontokredit i form av ett uttryckligt kreditavtal genom vilket en kreditgivare ger en konsument tillgång till medel som överskrider det aktuella saldot på konsumentens konto.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)