Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

Denna förordning upphör enligt F (2014:1461) att gälla vid utgången av 2014.

Utkom från trycket den 7 december 2012
utfärdad den 29 november 2012.

1 §

Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att transportörer, järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer, stationsförvaltare, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 4–6, 8, 9, 11, 13–20, 22.1, 22.3–24 och 27–29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer1) ,

  1)

  EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

 2. artiklarna 4–13, 15.4–20 och 22–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 2) ,

  2)

  EUT L 334, 17.12.2010, s. 1 (Celex 32010R1177).

 3. artiklarna 4–11, 13–15, 17.3, 19–21 och 23–27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 3) och

  3)

  EUT L 55, 28.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0181).

 4. artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss4) .

  4)

  EUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i förordning (EG) nr 1371/2007,

 2. artikel 14 i förordning (EU) nr 1177/2010 och

 3. artikel 16.1 i förordning (EU) nr 181/2011.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:772

Denna förordning träder i kraft d. 18 dec. 2012, då förordningen (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet ska upphöra att gälla.

SFS 2014:1461

(Utkom d. 19 dec. 2014.)