Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:57 Utkom från trycket den 26 februari 2013Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare;utfärdad den 14 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1, Celex 32011L0007). att det i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.7 §7 §Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader.Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)