Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:573 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. föreskrivs att 3 a § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.3 a §3 a § Senaste lydelse 2007:560. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls avfondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ellerAIF-förvaltare enligt 3 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)