Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:767 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter;utfärdad den 10 oktober 2013.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66, Celex 32008L0048), ändrat genom kommissionens direktiv 2011/90/EU (EUT L 296, 15.11.2011, s. 35, Celex 32011L0090). att 2 § förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter ska ha följande lydelse.2 §2 §För beräkningen av den effektiva räntan ska kreditkostnaden bestämmas. När kreditkostnaden bestäms enligt denna paragraf ska inte sådana avgifter tas med som ska betalas av konsumenten på grund av att en skyldighet enligt kreditavtalet inte har fullgjorts. Vid kreditköp ska inte heller sådana avgifter tas med som skulle ha tagits ut även om varan eller tjänsten hade betalats kontant. Som en del av kreditkostnaden ska anses kostnader för hantering av ett konto för registrering av utnyttjade krediter och gjorda betalningar, kostnader för användning av ett betalningsmedel anknutet till kontot samt andra kostnader för betalningar över kontot, om det inte är frivilligt att öppna kontot och kostnaderna tydligt och separat anges i kreditavtalet eller i något annat avtal som ingås med konsumenten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMikael Forsgren(Justitiedepartementet)