Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:13 Utkom från trycket den 28 januari 2014Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden;utfärdad den 16 januari 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64, Celex 32011L0083). i fråga om lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden dels att nuvarande 13 § ska betecknas 14 §, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 13 §§, av följande lydelse.3 a §3 a §Vid tillämpning av 3 § ska ett avtalsvillkor anses oskäligt om det innebär att konsumenten är hänvisad till att använda ett telefonnummer med förhöjd taxa för att ta kontakt med näringsidkaren per telefon med anledning av ett mellan dem ingånget avtal.13 §13 §Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för nyttigheten är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret.1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.2. Bestämmelsen i 13 § gäller endast för avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)