Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:604 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i växellagen (1932:130);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 89 § växellagen (1932:130) ska ha följande lydelse.89 §89 §En protest ska, om inte annat har överenskommits, tas upp mellan klockan 9 och 19 hos den protesten gäller, i hans eller hennes affärslokal eller, om en sådan inte finns på orten, i hans eller hennes bostad. Om den protesten gäller inte påträffas, får protesten i stället tas upp vid affärslokalen eller bostaden. Är denna inte känd, ska detta anmärkas i protesten.I fråga om tid och plats för att visa upp växel till godkännande eller betalning gäller vad som nu är sagt om protest.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)