Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:971 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan;utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390. föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan ska ha följande lydelse.3 a §3 a § Senaste lydelse 2006:1373. Av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framgår att lagarna och bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575). ska tillämpas för Svenska skeppshypotekskassan.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.På regeringens vägnarPETER NORMANMagnus Bengtson(Finansdepartementet)