Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1450 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker;utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21. föreskrivs att 1 § lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1998:169. Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.Från lagens tillämpningsområde undantasköp av registrerade fartyg och luftfartyg,köp av värdepapper,försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning, samtköp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikael Forsgren(Justitiedepartementet)