Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1453 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser;utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21. föreskrivs att lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikael Forsgren(Justitiedepartementet)