Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:1455 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21. föreskrivs att 3 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska ha följande lydelse.3 §3 §Lagen tillämpas oavsett var fastigheten är belägen, om en väsentlig del av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i Sverige. Detta gäller inte i den utsträckning något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikael Forsgren(Justitiedepartementet)