Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:345 Utkom från trycket den 9 juni 2015Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;utfärdad den 13 maj 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186. föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha följande lydelse.18 §18 §Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna iEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss,2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,sjölagen (1994:1009),rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage,lagen (2010:510) om lufttransporter,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,järnvägstrafiklagen (1985:192), ellerlagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)