Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:669 Utkom från trycket den 24 november 2015Lag om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd;utfärdad den 12 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18. föreskrivs att 2 § lagen (2014:227) om färdigställandeskydd ska ha följande lydelse.2 §2 §Ett färdigställandeskydd ska finnas vid ennybyggnad, ochtillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4–4 c §§ plan- och bygglagen inte kräver bygglov.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal om färdigställandeskydd som har ingåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMEHMET KAPLANMagnus Corell(Näringsdepartementet)