Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:81 Utkom från trycket den 16 februari 2016Förordning om ändring i förordningen (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling;utfärdad den 4 februari 2016.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:978) om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling ska ha följande lydelse.1 §1 §I ett ärende enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling som avser dödande av en företagsinteckning eller ett företagsinteckningsbrev tas en ansökningsavgift ut med 750 kronor.I ett ärende enligt samma lag som avser dödande av ett aktiebrev eller en handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument tas en ansökningsavgift ut med 950 kronor.Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)