Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:167 Utkom från trycket den 15 mars 2016Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668);utfärdad den 3 mars 2016.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. i fråga om fastighetsmäklarförordningen (2011:668)Senaste lydelse av18 § 2012:2619 § 2012:26. dels att 16–19 §§ ska upphöra att gälla, dels att 3–6 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 16 § ska sättas närmast före 3 §, dels att det närmast före 4 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer3 §3 § Senaste lydelse 2012:26. Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom EES eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.Underrättelse om tillfällig yrkesutövning4 §4 § Senaste lydelse 2012:26. Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklaryrket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 3 § ska, i stället för det som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen.En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgift om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige.Till underrättelsen ska det fogasbevis om mäklarens nationalitet,bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen, ochintyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis och intyg enligt tredje stycket.5 §5 § Senaste lydelse 2012:26. När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen ska mäklaren anses registrerad enligt 5 § fastighetsmäklarlagen (2011:666). Registreringen gäller under ett år och får förnyas på begäran av den registrerade. Om de faktiska omständigheter som avses i de handlingar som bifogats en tidigare underrättelse ändras, ska mäklaren ge in kompletterande aktuella handlingar.6 §6 §Innehav av ett sådant europeiskt yrkeskort som avses i 5 § 9 lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och som gäller yrkesutövning i Sverige ska anses utgöra en förhandsunderrättelse enligt 4 §.En registrering enligt 5 § som grundas på en underrättelse enligt första stycket gäller under 18 månader.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)