Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:204 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare;utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs i fråga om lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2002:354. Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.3 a §3 a §Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta.5 §5 § Senaste lydelse 1985:220. Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har ansökt om förbudet.5 a §5 a §Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.5 b §5 b §I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTDanijela Pavic(Justitiedepartementet)