Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:312 Utkom från trycket den 31 mars 2016Lag om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt;utfärdad den 17 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:84, bet. 2015/16:CU20, rskr. 2015/16:170. föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 §Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betalningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som avser den andra årliga delbetalningen har tagits emot.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTorbjörn Malm(Justitiedepartementet)