Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:425 Utkom från trycket den 31 maj 2016Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);utfärdad den 19 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224. föreskrivs att 51 § konsumentkreditlagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.51 §51 § Senaste lydelse 2014:83. Om näringsidkaren inte följer 12 §, får Konsumentverket meddela näringsidkaren en varning. En varning ska förenas med en sanktionsavgift, om överträdelsen inte är ringa. Avgiften tillfaller staten.Om näringsidkaren tidigare har meddelats en varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig, får Konsumentverket förbjuda näringsidkaren att lämna krediter. Ett beslut om förbud får förenas med vite.Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i sin skyldighet enligt 12 § och om bristerna är systematiska.Ett beslut om förbud gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.2. Äldre bestämmelser gäller för beslut som har meddelats av Konsumentverket före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS YGEMANTobias Eriksson(Justitiedepartementet)