Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:426 Utkom från trycket den 31 maj 2016Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter;utfärdad den 19 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:85, bet. 2015/16:CU18, rskr. 2015/16:224. föreskrivs att 22 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.22 §22 §Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver verksamhet enligt denna lag, om företagethar fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser,har förklarat sig avstå från tillståndet,har överlåtit hela sin verksamhet, ellerhar försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation.I fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 51 § konsumentkreditlagen (2010:1846) om att förbjuda ett företag att lämna krediter och beslutet har fått laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet för företaget.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarPER BOLUNDEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)