Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:794 Utkom från trycket den 5 juli 2016Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden;utfärdad den 22 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300. föreskrivs att 6, 7, 8 c och 9 b §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska ha följande lydelse.6 §6 §Om det finns särskilda skäl, får domstolen meddela förbud även för tiden till dess att det finns ett slutligt beslut.7 §7 § Senaste lydelse 2016:211. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. En fråga om förbud får i fall som inte är av större vikt prövas av Konsumentombudsmannen.Konsumentombudsmannen får bestämma att ett beslut om förbud ska gälla omedelbart.8 c §8 c § Senaste lydelse 2016:211. Konsumentombudsmannens beslut enligt 7, 8 och 8 a §§ samt om vitesföreläggande enligt 8 b § får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.9 b §9 b § Senaste lydelse 2016:211. Bestämmelsen i 18 kap. 16 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål enligt 3 §. I sådana mål får domstolen bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.I ärenden som avser överklagande av Konsumentombudsmannens beslut om förbud tillämpas i fråga om rättegångskostnader 31 kap. rättegångsbalken.1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.2. För användning av avtalsvillkor som har skett före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.På regeringens vägnarANDERS YGEMANDanijela Pavic(Justitiedepartementet)