Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1018 Utkom från trycket den 29 november 2016Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668);utfärdad den 17 november 2016.Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsmäklarförordningen (2011:668) dels att rubriken närmast efter 2 § ska utgå, dels att 8 § ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2012:26. Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 2 875 kronor. Detta gäller inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när avgiften ska betalas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMats Holmqvist(Justitiedepartementet)